Vereniging Loodsen Sociëteit Rotterdam
De vereniging werd opgericht tijdens een vergadering gehouden op 19 augustus 1992 te Rotterdam, waarbij de statuten werden vast gesteld. De statuten werden vast gelegd in een notariële akte op 27 november 1992. Het huishoudelijk reglement werd vastgelegd in een algemene ledenvergadering op 24 maart 1993 te Rotterdam en is gewijzigd in de a.l.v. van 31 maart 2010 en 2 april 2014
 
S T A T U T E N :

Naam. Zetel. Duur.

Artikel 1.
1.1. De vereniging draagt de naam: Loodsensociëteit Rotterdam, bij afkorting ook aangeduid met LSR. Zij is gevestigd te Rotterdam.
1.2. De vereniging duurt onbepaalde tijd voort.

Doel.

Artikel 2.
2.1. De vereniging heeft ten doel het behartigen en bevorderen van de onderlinge sociale contacten van de leden van de vereniging, zomede al hetgeen met het vorenstaande verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn.
2.2. Zij tracht dit doel te verwezenlijken door het houden van vergaderingen, lezingen, sportevenementen, het geven van voorlichting, het organiseren van contactavonden en van jubileumbijeenkomsten, het geven van geschenken, het versterken van het onderlinge contact door ziekenbezoek, gelukwensen, correspondentie en het zo nodig geven van raad en bijstand en voorts door alle wettige middelen

Leden.

Artikel 3.
3.1. Het lidmaatschap van de vereniging staat open voor: a. registerloodsen, behorende tot de Regionale Loodsencorporatie Rotterdam-Rijnmond, alsmede adspirant-registerloodsen in de regio Rijnmond;
b. personen die vanuit het actief registerloods zijn, als in letter a van dit lid bedoeld, dan wel als voormalig rijksloods in de Regio Rijnmond of loods van de gemeente Rotterdam de loodsdienst hebben verlaten wegens leeftijdsontslag of pensionering.
3.2. Tevens kunnen lid van de vereniging zijn: a. partners van overleden leden;
b. anderen, op grond van een besluit van de ledenvergadering, genomen op voorstel van hetzij het bestuur, hetzij ten minste tien stemgerechtigde leden van de vereniging.

Artikel 4.
4.1. De aanvraag om als lid te worden toegelaten dient schriftelijk te worden gericht aan het bestuur. Het bestuur beslist binnen twee maanden over de toelating.
4.2. Het bestuur deelt de aanvrager bij brief mee of hij als lid is toegelaten of geweigerd. In het laatste geval staat voor de betrokkene gedurende een maand na dagtekening van die brief beroep open op de ledenvergadering. Het beroep dient bij aangetekende brief, gericht aan het bestuur, te worden ingesteld. De ledenvergadering kan binnen twee maanden na het instellen van het beroep, als in de vorige zin bedoeld, besluiten de aanvrager alsnog als lid toe te laten.
4.3. Het lidmaatschap neemt een aanvang, zo de aanvrager door het bestuur als lid werd toegelaten, op de dag van datering van de in lid 2 bedoelde brief, en, zo de aanvrager door de ledenvergadering als lid werd toegelaten op de dag van de ledenvergadering waarin tot toelating werd beslist.
4.4. Het bestuur houdt een register waarin worden ingeschreven de namen en adressen van de leden; leden dienen hun adressen en de wijzigingen daarin schriftelijk aan het bestuur op te geven. Het register is ter inzage van de leden.

Einde van het lidmaatschap.

Artikel 5.
5.1. Het lidmaatschap eindigt:
a. door het overlijden van het lid;
b. door opzegging door het lid; de opzegging dient schriftelijk aan het adres van de vereniging te geschieden en wel tegen het einde van een verenigingsjaar, met inachtneming van een opzeggingstermijn van ten minste twee maanden; opzegging kan met onmiddellijke ingang geschieden, mits bij aangetekende brief, indien redelijkerwijs van het lid niet gevergd kan worden het lidmaatschap te laten voortduren, alsmede binnen een maand nadat hem een besluit is meegedeeld tot omzetting van de vereniging in een andere rechtsvorm of tot fusie; een lid is niet bevoegd zijn lidmaatschap met onmiddellijke ingang op te zeggen in geval van wijziging van geldelijke rechten en verplichtingen;
c. door opzegging door de vereniging;
d. door ontzetting, als bedoeld in lid 3.
5.2. Opzegging door de vereniging geschiedt door het bestuur bij aangetekende brief en is slechts mogelijk, wanneer redelijkerwijs van de vereniging niet gevergd kan worden het lidmaatschap te laten voortduren, dan wel doordat een lid ophoudt te voldoen aan het bepaalde in artikel 3, lid 1.
In al deze gevallen eindigt het lidmaatschap met ingang van de derde werkdag na de datum van vorenbedoelde brief.
5.3. Het bestuur kan een lid uit het lidmaatschap ontzetten, doch slechts wanneer het lid handelt in strijd met de statuten, reglementen of besluiten van de vereniging, dan wel de vereniging op onredelijke wijze benadeelt. Het betrokken lid wordt ten spoedigste bij aangetekende brief, onder opgave van redenen, van het ontzettingsbesluit in kennis gesteld. Gedurende een maand na de ontvangst van die brief heeft de betrokkene de mogelijkheid van beroep op de ledenvergadering. Het beroep dient bij aangetekende brief, gericht aan het bestuur, te worden ingesteld. Indien de ledenvergadering besluit de ontzetting ongedaan te maken, dan wel niet binnen drie maanden na het beroep dienaangaande een besluit heeft genomen, wordt het lidmaatschap van het desbetreffende lid als niet geëindigd beschouwd. Gedurende de beroepstermijn en hangende het beroep is het lid geschorst, ook ten aanzien van eventuele functies, welke hij in de vereniging bekleedt.
5.4. Bij beëindiging van het lidmaatschap in de loop van een verenigingsjaar is het betrokken lid de contributie over het gehele verenigingsjaar verschuldigd.

Verplichtingen van de leden.

Artikel 6.
De leden zijn verplicht:
a. tot betaling van een jaarlijkse contributie; bij toetreding van een lid in de eerste helft van een verenigingsjaar is het lid de gehele contributie, bij toetreding in de tweede helft van een verenigingsjaar de helft van de contributie verschuldigd;
b. tot naleving van de bepalingen van de statuten, reglementen en besluiten van de vereniging.

Bestuur.

Artikel 7.
7.1. De vereniging wordt bestuurd door het bestuur.
7.2. Het bestuur bestaat uit een op voorstel van het bestuur door de ledenvergadering te bepalen aantal van ten minste vijf leden. Met uitzondering van de voorzitter, worden de leden van het bestuur door de ledenvergadering uit de leden benoemd. De voorzitter van het bestuur is de voorzitter van de Regionale Loodsencorporatie Rotterdam-Rijnmond. De persoon die voorzitter is houdt op bestuurder te zijn, zodra hij niet langer voorzitter van de Regionale Loodsencorporatie Rotterdam-Rijnmond is.
De door de ledenvergadering benoemde bestuurders kunnen te allen tijde door de ledenvergadering worden geschorst en ontslagen. Het bestuur benoemt uit zijn midden een vice-voorzitter, een secretaris en een penningmeester. Twee of meer van de in de vorige zin bedoelde functies kunnen niet in een persoon zijn vertegenwoordigd.
7.3. De bestuurders welke worden benoemd door de ledenvergadering hebben zitting voor de tijd van vier jaar. Indien het bestuur het nodig oordeelt, kan het bij wijze van overgangsmaatregel voor één of meer van deze bestuursleden een kortere of langere zittingsduur vaststellen. Deze bestuurders treden periodiek af volgens een door het bestuur op te maken rooster. Het aftreden geschiedt per het tijdstip van sluiting van de jaarlijkse ledenvergadering, welke in het jaar van hun aftreden wordt gehouden. De aftredende bestuurders welke zijn benoemd door de ledenvergadering zijn terstond herkiesbaar.
7.4. De werkzaamheden van de verschillende bestuurders kunnen bij huishoudelijk reglement worden bepaald. De voorzitter van het bestuur is bevoegd de uitvoering van zijn taken, geheel of gedeeltelijk, aan de vice-voorzitter van het bestuur op te dragen, voor zolang hij dat gewenst acht.
7.5. Een aftredend bestuurder is verplicht aan zijn opvolger terstond alle onder zijn berusting zijnde zaken welke hij ter zake van zijn functie onder zich heeft, tegen ontvangstbewijs af te geven.
7.6. Tijdens het bestaan van een of meer vacatures geldt het bestuur als volledig samengesteld, onverminderd het in artikel 8, lid 3, tweede zin, bepaalde.
7.7. De dagelijkse leiding der vereniging berust bij het dagelijks bestuur, dat wordt gevormd door de voorzitter en de vice-voorzitter van het bestuur, tezamen met de secretaris en de penningmeester van het bestuur. Het dagelijks bestuur bereidt de werkzaamheden van het bestuur en de ledenvergadering voor en zorgt voor de uitvoering van hun besluiten. De voorzitter en de secretaris van het bestuur zijn tevens voorzitter respectievelijk secretaris van het dagelijks bestuur. Al hetgeen verder het dagelijks bestuur betreft wordt bij huishoudelijk reglement geregeld.

Artikel 8.
8.1. Het bestuur vergadert zo dikwijls de voorzitter of twee andere bestuurders dit wenselijk acht(en). De bestuurders worden door de secretaris bij oproepingsbrief, onder vermelding van de te behandelen onderwerpen, ter vergadering bijeengeroepen met inachtneming van een oproepingstermijn van ten minste veertien dagen,. de dag van de oproeping en die van de vergadering niet meegerekend. In spoedeisende gevallen, zulks ter beoordeling van de voorzitter, kan van de voorgeschreven wijze van bijeenroepen en/of de termijn van oproeping worden afgeweken.
8.2. De leiding van de vergadering berust bij de voorzitter; de secretaris houdt de notulen. Bij afwezigheid van de voorzitter treedt de vice-voorzitter als voorzitter van de vergadering op. Bij afwezigheid van de secretaris wijst de vergadering een van de aanwezigen aan die met het houden van de notulen zal zijn belast.
8.3. Het bestuur besluit met volstrekte meerderheid van de uitgebrachte stemmen. Geen besluiten kunnen worden genomen, indien niet ten minste de meerderheid van het ingevolge artikel 7, lid 2, vastgestelde aantal bestuurders ter vergadering aanwezig is. Bij staking van stemmen komt geen besluit tot stand.
8.4. Iedere bestuurder heeft recht op het uitbrengen van één stem; blanco stemmen of ongeldige stemmen worden als niet uitgebracht aangemerkt.
8.5. De notulen worden door de voorzitter en de secretaris van de desbetreffende vergadering vastgesteld en ter blijke daarvan door hen ondertekend.
8.6. De bestuurders ontvangen voor hun werkzaamheden geen beloning; kosten worden hun vergoed.

Vertegenwoordiging.

Artikel 9.
De vereniging wordt vertegenwoordigd door het bestuur, alsmede door de voorzitter of de vice-voorzitter van het bestuur.

Kandidaten voor bestuurders.

Artikel 10.
Indien moet worden overgegaan tot de benoeming van een bestuurder door de ledenvergadering zal het bestuur voor die benoeming zo mogelijk twee personen als kandidaten aanbevelen. De namen van de aanbevolen personen zullen in de oproeping tot de desbetreffende ledenvergadering worden vermeld.
Voor de te vervullen vacatures in het bestuur kunnen ook de leden één of meer kandidaten stellen, mits een daartoe strekkende, door ten minste tien stemgerechtigde leden getekende kennisgeving, uiterlijk veertien dagen voor de vastgestelde dag van de ledenvergadering, in het bezit van de secretaris van het.bestuur is. Het bestuur zal, na ontvangst van de in de vorige zin bedoelde kennisgeving, de namen van de in die vorenbedoelde kennisgeving genoemde kandidaten onverwijld aan de leden bekend te maken.

Defungeren van een bestuurder.

Artikel 11.
Onverminderd het bepaalde in artikel 7, lid 2, vierde en vijfde zin, houdt een bestuurder op bestuurder te zijn: a. door zijn overlijden;
b. door vrijwillig of, voor wat betreft een door de ledenvergadering benoemde bestuurder, periodiek aftreden;
c. voor wat betreft een door de ledenvergadering benoemde bestuurder, door het eindigen van het lidmaatschap van de vereniging.

Ledenvergaderingen.

Artikel 12.
12.1. Een ledenvergadering wordt ten minste eenmaal per jaar en wel zo spoedig mogelijk na het einde van het verenigingsjaar, doch uiterlijk in de zesde maand na dat einde, gehouden, onverminderd het bepaalde in artikel 14, lid 4.
Voorts wordt een ledenvergadering bijeengeroepen, zo dikwijls hetzij de voorzitter of twee andere bestuurders dit wenselijk acht(en) hetzij ten minste een zodanig aantal leden als bevoegd is tot het uitbrengen van een/tiende gedeelte van de stemmen, waarover alle stemgerechtigde leden tezamen beschikken, zulks schriftelijk onder opgave van de te behandelen onderwerpen aan het bestuur verzoekt.
Indien alsdan de ledenvergadering niet binnen veertien dagen na indiening van dat verzoek op een termijn van ten hoogste vier weken overeenkomstig lid 2 van dit artikel wordt bijeengeroepen, is iedere verzoeker, met inachtneming van het daaromtrent in deze statuten bepaalde, bevoegd de ledenvergadering bijeen te roepen; zodanige bijeenroeping kan ook geschieden met inachtneming van het daaromtrent in deze statuten en in de wet bepaalde.
12.2. De bijeenroeping geschiedt door de secretaris van het bestuur bij brieven gericht aan de adressen, bedoeld in artikel 4, lid 4, met inachtneming van een oproepingstermijn van ten minste vier weken, de dag van de oproeping en die van de vergadering niet meegerekend bepaalde.
In de oproepingsbrief worden de te behandelen onderwerpen vermeld.
Omtrent onderwerpen die niet in de oproepingsbrief zijn vermeld, kan de ledenvergadering geen besluiten nemen, tenzij met algemene stemmen in een vergadering waarin ten minste twee/derden van het aantal stemgerechtigde leden aanwezig of vertegenwoordigd zijn, met dien verstande dat, indien het betreft statutenwijziging of ontbinding, in die vergadering alle stemgerechtigde leden aanwezig of vertegenwoordigd dienen te zijn.
12.3. De ledenvergadering benoemt jaarlijks een commissie van drie leden die geen deel van het bestuur mogen uitmaken. Deze commissie onderzoekt de in artikel 14, lid 4, bedoelde stukken van het bestuur en brengt aan de jaarlijkse ledenvergadering verslag uit. Vereist dit onderzoek bijzondere kennis dan kan de commissie op kosten van de vereniging zich door een of meer deskundigen doen bijstaan.

Artikel 13.
13.1. Tenzij in deze statuten anders is bepaald, worden besluiten door de ledenvergadering genomen met volstrekte meerderheid van de uitgebrachte stemmen. Blanco of ongeldige stemmen worden als niet uitgebracht aangemerkt. Ieder lid, mits niet geschorst, heeft recht op het uitbrengen van één stem. De voorzitter van de vergadering bepaalt de wijze van stemming, met dien verstande, dat indien één van de stemgerechtigde aanwezigen dit verlangt, stemming over benoeming, schorsing of ontslag van personen bij gesloten ongetekende briefjes geschiedt.
De benoeming van bestuurders en andere personen kan nader bij huishoudelijk reglement worden geregeld.
13.2. Bij staking van stemmen over andere onderwerpen dan de benoeming van personen wordt het desbetreffende voorstel in de eerstvolgende ledenvergadering andermaal aan de orde gesteld. Indien ook in die ledenvergadering daaromtrent de stemmen staken, komt geen besluit tot stand.
13.3. Leden kunnen zich ter vergadering doen vertegenwoordigen, doch slechts door een schriftelijk gevolmachtigd ander lid der vereniging. Een lid kan ten hoogste twee andere leden vertegenwoordigen.
13.4. De vergadering wordt voorgezeten door de voorzitter en bij diens afwezigheid door de vice-voorzitter van het bestuur. Bij afwezigheid ook van de vice-voorzitter voorziet de vergadering zelf in haar leiding. De secretaris van het bestuur dan wel, zo deze niet aanwezig is, een ander lid van de vereniging, door de voorzitter van de vergadering aan te wijzen, houdt de notulen. De voorzitter en de secretaris van een vergadering, die ingevolge artikel 12, lid 1, laatste volzin, door een van de leden is bijeengeroepen, worden door de ledenvergadering aangewezen.
De notulen worden vastgesteld en ondertekend door de voorzitter en de secretaris van de desbetreffende vergadering, dan wel vastgesteld door een volgende ledenvergadering; in het laatste geval worden zij ten blijke van vaststelling door de voorzitter en de secretaris van die volgende vergadering ondertekend. De notulen worden in het notulenboek der ledenvergadering bewaard.

Geldmiddelen Verenigingsjaar. Balans en staat van baten en lasten. Begroting.

Penningmeester.

Artikel 14.
14.1. De geldmiddelen van de vereniging bestaan uit contributies, donaties van Loodsenassociatie Rijnmond en andere wettige baten.
14.2. De contributie wordt door de ledenvergadering op voorstel van het bestuur vastgesteld.
14.3. Het verenigingsjaar en het boekjaar zijn gelijk aan het kalenderjaar.
14.4. Het bestuur brengt in de jaarlijkse ledenvergadering binnen zes maanden na afloop van het boekjaar, behoudens verlenging van deze termijn door de ledenvergadering, een jaarverslag uit over de gang van zaken in de vereniging en over het gevoerde beleid. Het legt de balans en de staat van baten en lasten met een toelichting ter goedkeuring aan de vergadering over. Deze stukken worden ondertekend door de bestuurders; ontbreekt de ondertekening van een of meer van hen, dan wordt daarvan onder opgave van redenen melding gemaakt. Goedkeuring door de ledenvergadering van de in dit lid bedoelde stukken strekt het bestuur tot décharge voor zijn bestuur, tenzij de vergadering een voorbehoud maakt.
14.5. In de jaarlijkse ledenvergadering wordt voorts de door het bestuur opgestelde begroting voor het lopende verenigingsjaar vastgesteld. Op grond van die begroting kunnen door de ledenvergadering voorstellen worden gedaan met betrekking tot de activiteiten in het lopende verenigingsjaar.
14.6. De penningmeester is belast met het beheer van de geldmiddelen van de vereniging. Hij is verplicht tot het houden van zodanige aantekeningen omtrent de vermogenstoestand van de vereniging, dat daaruit te allen tijde haar rechten en verplichtingen kunnen worden gekend.
14.7. Het bestuur is verplicht de bescheiden, bedoeld in de leden 4 en 6, gedurende tien jaren te bewaren.

Huishoudelijk reglement.

Artikel 15.
Nadere regels worden in een huishoudelijk reglement neergelegd dat op voorstel van het bestuur door de ledenvergadering wordt vastgesteld en gewijzigd.
Een bepaling in het huishoudelijk reglement, die in strijd is met deze statuten, is nietig.

Bijzondere besluiten.

Artikel 16.
16.1. Een besluit tot schorsing of ontslag van een bestuurder, tot wijziging van de statuten, dan wel tot ontbinding van de vereniging kan door de ledenvergadering slechts worden genomen met een meerderheid van ten minste drie/vierden van de uitgebrachte stemmen in een ledenvergadering waarin ten minste twee/derden van de stemgerechtigde leden aanwezig of vertegenwoordigd zijn.
16.2. Zijn ter vergadering waarin een besluit als in lid 1 bedoeld aan de orde wordt gesteld, niet ten minste twee/derden van de stemgerechtigde leden aanwezig of vertegenwoordigd, dan Wordt een tweede vergadering bijeengeroepen, te houden binnen vier weken na de eerste, waarin met een meerderheid van ten minste drie/vierden van de uitgebrachte stemmen, ongeacht het aantal aanwezige of vertegenwoordigde leden, een besluit overeenkomstig het in de eerste vergadering aan de orde gestelde voorstel kan worden genomen.
16.3. Degenen die de vergadering ter behandeling van een voorstel tot wijziging van de statuten bijeenroepen, moeten ten minste vijf dagen voor de dag van de vergadering een afschrift van dat voorstel waarin de voorgestelde wijziging woordelijk is opgenomen op een daartoe geschikte plaats voor de leden ter inzage leggen tot na afloop van de dag der vergadering. Bij de oproeping tot de vergadering wordt van het vorenstaande mededeling gedaan.
Het bestuur doet aan elk lid kosteloos een afschrift van het voorstel toekomen.
16.4. Wijzigingen in de statuten treden in werking zodra hiervan een notariële akte is opgemaakt; iedere bestuurder is tot het verlijden van de desbetreffende akte bevoegd.

Artikel 17.
17.1. De vereniging wordt ontbonden:
a. door een daartoe strekkend besluit van de ledenvergadering, met inachtneming van artikel 16;
b. na faillietverklaring door hetzij opheffing van het faillissement wegens de toestand van de boedel, hetzij insolventie;
c. door de rechter in de gevallen die de wet bepaalt;
d. door het geheel ontbreken van leden.
17.2. Zij die bij ontbinding ingevolge het sub a van lid 1 bepaalde zitting hebben in het bestuur van de vereniging, zijn belast met de vereffening, tenzij bij het besluit tot ontbinding anders wordt bepaald.
17.3. Wordt de vereniging door het geheel ontbreken van leden ontbonden, dan worden op verzoek van belanghebbenden of op vordering van het openbaar ministerie door de rechtbank vereffenaars benoemd.
17.4. Omtrent de bestemming van een eventueel batig saldo wordt door de ledenvergadering beslist, met dien verstande echter dat, indien sprake is van ontbinding van de vereniging door het geheel ontbreken van leden, als in lid 1, letter d van dit artikel bedoeld, omtrent die bestemming door de vereffenaars wordt beslist.
17.5. Gedurende tien jaren na afloop van de vereffening blijven de boeken en bescheiden van de vereniging berusten onder degene die daartoe door de vereffenaars is aangewezen.

 
H U I S H O U D E L I J K X R E G L E M E N T :


Het verkrijgen van het lidmaatschap

ART. 1.
1. Bij aanmelding als lid, genoemd in artikel 4 lid 4.1 van de statuten wordt opgave gedaan van
a. naam, voornamen, geboortedatum en geboorteplaats
b. volledig adres en telefoonnummer.
c. behorende tot welke groep, zoals genoemd in artikel 3 van de statuten.

2. Het bestuur deelt de aanvrager zoals genoemd in art.4 lid 4.2 mede of hij, is toegelaten of geweigerd, bij toelating zal in de eerst volgende publikatie van het mededelingen blad opgave worden gedaan.

Beëindiging van het lidmaatschap wegens opzegging

ART. 2.
Degene die het lidmaatschap heeft verloren door opzegging, ingevolge artikel 5 lid 5.1 b van de statuten kan op schriftelijk verzoek bij de secretaris van de vereniging opnieuw als lid worden voorgesteld, na storting van de eventueel niet betaalde contributie vermeerderd met gemaakte administratiekosten.

Beëindiging van het lidmaatschap wegens ontzetten

ART. 3.
1. Het besluit tot ontzetten, als bedoeld in artikel 5 lid 5.3 de statuten, wordt per aangetekende brief ter kennis van de betrokkene gebracht, onder opgave van redenen.
2. Betrokkene kan binnen een maand na ontvangst van deze brief tegen dit besluit een bezwaarschrift indienen bij het bestuur.
Dit bezwaarschrift zal behandeld worden op de eerst volgende de algemene vergadering.
3. Betrokkene heeft het recht deze algemene vergadering te bezoeken en zich daar persoonlijk te verdedigen.

Herstellen in rechten

ART. 4.
De op grond van het bepaalde in artikel 5. lid 5.3 van de statuten ontzette leden kunnen alleen door de algemene vergadering in hun rechten worden hersteld.

Normale beëindiging van het lidmaatschap

ART. 5.
De normale beëindiging van het, lidmaatschap is geregeld in artikel 5 lid 5.1.b en lid 5.4 van de statuten .

Verplichtingen van de leden

ART. 6.
1. Adres wijzigingen van een lid moet direct schriftelijk aan de secretaris van de vereniging worden gemeld.
2. De leden verbinden zich voor een termijn overeenkomstig art.lid 6a van de statuten. Bij aanvang van het verenigingsjaar is de gehele contributie verschuldigd. Bij toetreding van een lid in de tweede helft van het verenigingsjaar is de helft van de contributie verschuldigd.

Erelidmaatschap en bijzonder lidmaatschap

ART. 7.
1 Het erelidmaatschap van de Sociëteit kan worden aangeboden indien:
a. De Algemene Ledenvergadering met een meerderheid van vier-vijfde van de geldig uitgebrachte stemmen besluit een lid die zich jegens de Sociëteit bijzonder verdienstelijk heeft gemaakt, te vragen het erelidmaatschap van de Sociëteit te aanvaarden.
b.
Het bestuur van de Loodsensociëteit Rotterdam besluit om, vanwege de bijzondere verdiensten voor het Loodswezen, de beroepsgroep en daarmee ook voor de vereniging, een lid te vragen het erelidmaatschap te aanvaarden.
2. Bijzonder lidmaatschap wordt aangeboden indien het betreffende lid op 1 januari van het betreffende jaar 90 jaar oud is of ouder.
3. Ereleden en bijzondere leden hebben alle rechten van een gewoon lid van de Sociëteit, echter zij zijn geen jaarlijkse contributie verschuldigd.
3. Het erelidmaatschap en het bijzonder lidmaatschap eindigen door:
a. het overlijden van het lid;
b. het verlies van het lidmaatschap van de Sociëteit.

Het bestuur

ART. 8.
1. De voorzitter van de vereniging is de voorzitter van de regionale loodsencorporatie Rotterdam Rijnmond. Waarin dit huishoudelijk reglement de voorzitter wordt genoemd zal conform art 7.4 van de statuten de vice voorzitter worden gelezen.
2. De leden van het bestuur benoemen uit hun midden een vice voorzitter, een secretaris en een penningmeester en verdelen de overige bestuursfuncties. Het bestuur stelt de leden in kennis van de verdeling de bestuursfuncties.
3. Het bestuur is bevoegd onder haar verantwoordelijkheid bepaalde onderdelen van haar taak te doen uitvoeren door een commissie die door het bestuur wordt benoemd.

ART. 9.
Een tussentijds gekozen bestuurslid treedt af op hetzelfde tijdstip waarop zijn voorganger zou zijn afgetreden.

ART. 10.
Het bestuur is gehouden de besluiten van de algemene vergadering uit te voeren.

ART .11.
De gelden van de vereniging worden uitsluitend besteed voor de doeleinden de vereniging betreffende, dit ter beoordeling van de algemene vergadering.

ART. 12.
Het bestuur behandelt die zaken, welke geen uitstel verdragen en niet van ingrijpende aard zijn, alsmede die zaken, welke aan het bestuur zijn opgedragen.

ART. 13.
Tijdelijke wijzigingen in de verdeling van de werkzaamheden is het bestuur voor behouden.

ART. 14.
1. Wenst een bestuurslid in de loop van het verenigingsjaar af te treden, dan is hij verplicht zijn voornemen tenminste twee maanden van te voren aan het bestuur mede te delen.
2. Wanneer de meerderheid van het bestuur of het bestuur in zijn geheel wenst af te treden, dan moet daar minstens drie maanden van te voren mededeling aan de leden worden gedaan.
3. Ontstaat een vacature in het bestuur, dan wordt de waarneming van deze functie door de overblijvende bestuursleden waar genomen tot aan de eerst volgende algemene vergadering.
4. De penningmeester kan alleen van zijn functie worden ontheven, nadat de kascommissie zijn beheer heeft gecontroleerd en hij alle onder zijn beheer berustende eigendommen van de vereniging heeft over gedragen.

ART. 15.
1. Wanneer en meerderheid van het bestuur van mening is, dat een bestuurslid niet kan worden gehandhaafd, dan deelt zij dit het betreffende bestuurslid mede met vermelding van redenen.
2. Indien dit bestuurslid niet binnen veertien dagen na ontvangst van deze mededeling antwoord dat hij wenst af te treden, schrijft het bestuur zo spoedig mogelijk, echter uiterlijk binnen drie maanden, een algemene vergadering uit, welke over het bestuursvoorstel tot aftreden van het bestuurslid bij meerderheid van stemmen beslist.

ART. 16.
Reglement van aftreden:
Per jaar treden een aantal leden van het bestuur af.
Het eerste jaar de vice voorzitter, en een van de leden;
Het tweede jaar de penningmeester en een van de leden;
Het derde jaar de secretaris, de tweede penningmeester en een van de leden;
Het vierde jaar de tweede secretaris en een van de leden.

De vice voorzitter

ART. 17.
De vice voorzitter leidt alle bestuurs- en algemene vergaderingen en bepaalt of deze vergaderingen besloten dan wel openbaar zijn. De vice voorzitter stemt het bestuurs beleid vast in goed overleg met de voorzitter.

De secretaris

ART. 18.
1. De secretaris voert de administratie van de vereniging. Hij houdt een ledenregister bij.
2. Belangrijke uitgaande stukken moeten door de voorzitter mede worden ondertekend.
3. In de algemene vergadering, bedoeld in artikel 14 lid 14.4 van de statuten breng de secretaris een door hem opgesteld en door het bestuur goed gekeurd verslag uit over het verenigingsjaar.
4. Hij heeft het beheer over het archief.
5. Hij draagt zorg voor het convoceren van de algemene vergadering.
6. Hij draagt zorg dat de leden in kennis worden gesteld van genomen besluiten voor zover het bestuur dit noodzakelijk of wenselijk acht.
7. Hij is verplicht een register aan te houden van alle ingekomen en uitgaande stukken, terwijl van de laatste kopie moet worden gehouden.
8. Van het verhandelde in elke vergadering wordt door of namens hem de notulen opgemaakt.
9. De vergoeding van zijn bureaukosten wordt door het bestuur geregeld en door de penningmeester uitbetaald.
10. De secretaris wordt bij zijn afwezigheid zonodig vervangen door één leden van het bestuur.

De penningmeester

ART. 19.
1. De penningmeester beheert de gelden van de vereniging.
2. Hij is slechts bevoegd die uitgaven te doen welke het gevolg zijn van dit reglement en van de uitvoering van de besluiten van de algemene vergadering.
3. Hij moet zijn boekhouding en zijn kas te allen tijde ter inzage houden van de kascommissie overeenkomstig art.12.lid 12.3 van de statuten .
4. Schiet een lid van de kascommissie in de vervulling van zijn plicht te kort dan is de penningmeester verplicht het bestuur daarvan in kennis te stellen.
5. Het bestuur kan het nalatig kascommissielid doen vervangen, maar moet daarvan in de eerst volgende algemene vergadering mededeling doen.
6. In de algemene vergadering, bedoeld in art.14 lid 14.5 van de statuten brengt de penningmeester verslag uit over de financiële toestand van de vereniging en legt hij rekening en verantwoording af.
7. De penningmeester zorgt dat de gelden van de vereniging op een door het bestuur goed te keuren wijze worden belegd.
8. Bij afwezigheid van de penningmeester wordt diens functie waargenomen door een der leden van het bestuur.

Vergaderingen

ART. 20.
1. Bestuursvergaderingen hebben plaats:
a. tenminste twee maal per half jaar;
b. Op verzoek van de voorzitter;
c. Op verzoek van tenminste van drie bestuursleden.

ART. 21.
Bestuursbesluiten zijn alleen wettig wanneer een meerderheid van de aanwezige bestuursleden zich voor het voorstel verklaart, waarbij tenminste 2/3 van de bestuursleden aanwezig dienen te zijn.

ART. 22.
Eén maal per jaar, zo spoedig mogelijk na het einde van het verenigingsjaar zal een algemene vergadering gehouden worden. Op de agenda van de algemene vergadering moeten de volgende agenda punten voorkomen:
a. De notulen van de vorige vergadering;
b. Het jaarverslag, bedoelt in art.14 lid 14.4 van de statuten;
c. Het financiële jaarverslag, bedoeld in artikel 14 lid 14.4 van de statuten en de begroting van het lopend jaar;
d. Het rapport van de kascommissie;
e. De vast stelling van de contributie voor het lopende verenigingsjaar;
f. De verkiezing van de kascommissie.

ART. 23.
Voor het openen van de algemene vergadering wordt de presentielijst door de aanwezige leden getekend.

ART. 24.
Alle besluiten worden genomen met een gewone meerderheid van stemmen behalve als de statuten een procedure regelt.

ART. 25.
Elk lid van de vereniging heeft één stem.

ART. 26.
Elk lid dat de presentielijst heeft getekend kan maximaal twee volmacht stemmen uitbrengen voor afwezige leden, mits hij de schriftelijke volmachten voor de aanvang van de ledenvergadering heeft getoond aan de secretaris.

ART. 27.
Een volmacht wordt schriftelijk gegeven en vermeldt:
a. de naam van de volmachtgever en diens handtekening;
b. de naam van de gevolmachtigde en diens handtekening.

ART. 28.
1. Over personen wordt schriftelijk, over zaken mondeling gestemd. De voorzitter heeft het recht de vergadering te vragen van dit laatste af te wijken.
2. Bij een schriftelijke stemming wijst de voorzitter een stemcommissie aan bestaande uit een oneven aantal van tenminste drie personen. De stemcommissie telt de stemmen en deelt de uitslag van de stemming mede.

ART. 29.
Bij de bepalingen van de uitslag van de stemmingen blijven buiten telling:
a. blanco stembriefjes;
b. stembriefjes waarop meer namen voorkomen dan er vacatures zijn;
c. stembriefjes waarop blijkbaar opzettelijk andere tekens voorkomen;
d. stembriefjes waarop de naam voorkomt van een persoon welke niet kandidaat is gesteld;
e. ondertekende stembriefjes.

ART. 30.
1. Bij de stemmingen over personen wordt niemand verkozen verklaard dan met de helft + één van de geldig uitgebrachte stemmen.
2. Heeft bij de eerste stemming niemand deze helft + één behaald, dan vind een tweede stemming plaats tussen de twee kandidaten met het meeste aantal stemmen .
3. Bij staken van stemmen, bij de in lid 2 genoemde herstemming, beslist het lot.

ART. 31.
1. Wanneer iemand niet in herstemming wenst te komen, wordt zijn naam geschrapt en heeft een nieuwe stemming plaats.
2. Wanneer een gekozene voor de benoeming bedankt, moet er eveneens een herstemming plaats vinden.

ART. 32.
1. Over alle voorstellen wordt gestemd naar volgorde van indienen, tenzij de voorzitter een andere volgorde wenselijk acht, bijvoorbeeld als een later ingediend voorstel van verdere strekking is dan een vorig.
2. Een voorstel wordt geacht te zijn aangenomen indien de meerderheid van stemmen zich daar vóór heeft verklaard, tenzij hieromtrent in een ander artikel een andere meerderheid is voorgeschreven.
3. Bij staking van stemmen in een bestuurs- of algemene vergadering, wordt het voorstel geacht niet te zijn aangenomen .

Geldmiddelen

ART. 33.
1. Elk jaar wordt door het bestuur in de algemene vergadering rekening en verantwoording afgelegd over het geldelijk beheer van de penningmeester gedurende het afgelopen verenigingsjaar.
2. Het bestuur voert het financiële beleid van de vereniging binnen het raam van de goed gekeurde begroting.
3. Indien de begroting naar het oordeel van het bestuur in de loop van het jaar wijzigingen behoeft, wordt in een algemene vergadering daarover beslist.
4. In spoedeisende gevallen kan het bestuur van de begroting afwijken zonder voorafgaande machtiging.

ART. 34.
De gelden van de vereniging, voor zover deze een bedrag van tien duizend gulden te boven gaan, moeten in beginsel binnen één maand door de penningmeester rentegevend worden belegd.

Commissies

ART. 35.
1. De kascommissie, als bedoeld in artikel 12 lid 12.3 van de statuten bestaat uit twee leden en een plaatsvervangend lid.
2. Haar is de taak opgedragen de financiële administratie van de penningmeester te controleren.
3. Zij onderzoekt minstens eenmaal per jaar de boeken en kas voor de jaarvergadering en laat zich alle daartoe behorende of daarop betrekking hebbende bescheiden voorleggen. Op de algemene ledenvergadering is de kascommissie verplicht schriftelijk rapport omtrent haar bevindingen uit te brengen.

ART. 36.
De kascommissie wordt benoemd door de algemene vergadering uit de leden. In deze commissie mogen geen bestuursleden zitting nemen.

Mededelingen Blad

ART. 37.
1. Periodiek zal er een mededelingen blad van de Loodsen Sociëteit Rotterdam verschijnen.
2. De kosten, in verband met de verschijning gemaakt, komen ten laste van de kas van de vereniging.

SLOTBEPALINGEN

ART. 38.
1. Dit huishoudelijk reglement kan slechts worden gewijzigd door de algemene vergadering, indien een voorstel hiertoe op de agenda is vermeld.
2. Een zodanig voorstel is aangenomen, indien het tenminste twee/derde van het aantal uitgebrachte stemmen op zich heeft verenigd.
3. Wijzigingen treden in werking onmiddellijk nadat de voorstellen hiertoe zijn aangenomen, tenzij de algemene vergadering een ander tijdstip van in werking treden vaststelt.

ART. 39.
Een voorstel tot ontbinding van de vereniging moet tenminste twee maanden voor de datum van de algemene vergadering ter kennis van de leden worden gebracht.

ART. 40.
Alle noodzakelijke ten behoeve van de vereniging gemaakte kosten worden vergoed.

ART. 41.
In gevallen zoals genoemd in artikel 15 van de statuten, waarin dit huishoudelijk reglement niet voorziet, beslist het bestuur.

ART. 42.
Ieder lid wordt geacht bekend te zijn met de bepalingen van de statuten en het huishoudelijk reglement.